Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Partijen:
1. Opdrachtgever:
de natuurlijke- of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke- of rechtspersoon ten  behoeve van wie in onder aanneming bedoelde werkzaamheden worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. ).
2. Aannemer:
de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
b. Werkomschrijving:
Een formulier, waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een omschrijving geeft van de te verrichten werkzaamheden, en van de te verzorgen en/of voorbereidingsmaatregelen welke door de opdrachtgever zullen worden getroffen. Bij periodiek te verrichten werkzaamheden zal op het formulier tevens worden aangegeven in welke frequentie de verschillende werkzaamheden zullen worden verricht.
c. Project:
Het/de schoon te houden productiemiddelen, alsmede  gebouw, slachterij, fabriek, schip, et cetera, binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie ten behoeve waarvan werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werkomschrijving de aannemer door middel van een schrijven van het tegendeel bericht.
b. De opdrachtgever wordt geacht met de opdrachtbevestiging, werkomschrijving en de algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6, lid b van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Indien de wijziging betreft het verminderen van het overeengekomen aantal te werken uren, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 5 Onder aanneming

a. De aannemer zal slechts met toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.
b. Voor onder aanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming OSB van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a. Tenzij anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
b. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen werkomschrijving, met dien verstande dat door de aannemer aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan. De afwijkingen met betrekking tot de inventarisatielijst in de overeenkomst zullen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Het personeel van de aannemer zal zich houden aan de regels die in de gebouwen van de opdrachtgever gelden. De opdrachtgever dient deze regels te overhandigen.
e. Indien het werk wordt opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard of nalatigheid van de opdrachtgever dan ook, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de te verwachten storing c.q. wachttijd minimaal 24 uur van tevoren is gemeld.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst of, bij eenmalige werkzaamheden, bij inspectie direct na oplevering door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de overeengekomen werkomschrijving, of indien de opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden een tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal de opdrachtgever na constatering de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de ruimte(n), aard, oorzaak en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld wordt binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp-, reinigings- en desinfectiemiddelen zijn in de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp-, reinigings- en desinfectiemiddelen, tenzij anders  is overeengekomen.
b. De opdrachtgever staat ervoor in dat voldoende schoon warm water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht en stoom aanwezig is. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van de werkzaamheden  benodigde water, gas, elektriciteit, lucht en stoom kosteloos beschikbaar stellen. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van een gebouw, is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de  aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te  sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee  te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals kleedruimten, berging en dergelijke.
e. De opdrachtgever zal de aannemer de mogelijkheid bieden afval voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook in de door opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden geconstateerde of opgegeven oppervlakte, respectievelijk aangenomen bezetting, aankleding en bestemming van het project.
b. Indien de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

Artikel 10 Betaling

a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats na uitvoering van de werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Indien de betaling na de in lid a. van dit artikel genoemde termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Compensatie met enige terugvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor  rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
d. Betalingsgeschillen kunnen, in afwijking van artikel 14, worden voorgelegd aan de rechter, die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd is.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich het eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a.  De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 2.500.000,00 per gebeurtenis.  Boven € 2.500.000,00 is de aannemer niet aansprakelijk.
b. De schade, zoals bedoeld in voorgaande leden waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade zoals bedrijfsschade, bijvoorbeeld veroorzaakt door het stilleggen van de productie door keuringsinstanties en de daaruit voortvloeiende schades. Geen aansprakelijkheid kan de aannemer ten laste worden gelegd aangaande de staat van technisch onderhoud of bouwkundig onderhoud van gebouwen of machines van de opdrachtgever. Schade die ontstaat tijdens en door werkzaamheden waarvoor de aannemer aansprakelijkheid draagt, is door hem verzekerd.
c. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid.  
d. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
e. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
f. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode.  
b. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 14 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.